ID bài viết : 00189077 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Có thể kết nối cáp với các cổng kết nối khi Tivi được treo trên tường bằng giá treo tường không? (Dòng X95xxE và dòng X93xxE_X94xxE)

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng ở cuối bài viết này.

    Bạn có thể kết nối cáp với các cổng kết nối của Tivi bằng cách sử dụng giá treo tường đi kèm khi treo Tivi trên tường.