ID bài viết : 00189072 / Sửa lần cuối : 28/05/2020

HDR (Dải tần nhạy sáng cao) là gì?

    HDR hay Dải tần nhạy sáng cao là một định dạng video mới.
    Nội dung HDR được cung cấp dải tần nhạy sáng rộng hơn nhiều so với nội dung thông thường ở tiến trình tạo.