ID bài viết : 00169434 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Tần số lấy mẫu của tín hiệu đầu ra trong cửa sổ hiển thị không thay đổi, mặc dù DSEE HX được bật ON/OFF (BẬT/TẮT).

Tần số lấy mẫu của tín hiệu đầu ra trong cửa sổ hiển thị không thay đổi, mặc dù DSEE HX được bật ON/OFF (BẬT/TẮT).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Màn hình không thay đổi vì dữ liệu đã được tăng tần số lấy mẫu mặc dù không tiến hành DSEE HX.