ID bài viết : 00169434 / Sửa lần cuối : 26/02/2020

Tần số lấy mẫu của tín hiệu đầu ra trong cửa sổ hiển thị không thay đổi, mặc dù DSEE HX được bật ON/OFF (BẬT/TẮT).

Tần số lấy mẫu của tín hiệu đầu ra trong cửa sổ hiển thị không thay đổi, mặc dù DSEE HX được bật ON/OFF (BẬT/TẮT).

    Màn hình không thay đổi vì dữ liệu đã được tăng tần số lấy mẫu mặc dù không tiến hành DSEE HX.