ID bài viết : 00168562 / Sửa lần cuối : 16/03/2020

PCM is displayed on TA-ZH1ES even though the Xperia is plays back contents with DSD signals. (Copy of Answer 168560)

  PCM hiển thị trên TA-ZH1ES ngay cả khi điện thoại Xperia phát lại nội dung với tín hiệu DSD.

  Xperia chuyển tín hiệu DSD sang tín hiệu PCM.
  Các tín hiệu khác nhau sẽ được điện thoại Xperia chuyển theo như bảng dưới đây:

   Tên Xperia

   TA-ZH1ES Hiển thị

  Xperia A2

   PCM48kHz 16bit

  Xperia Z2

      PCM192kHz 24bit   

  Xperia Z3

  Xperia Z4

  Xperia Z5

  Xperia Z2 Tablet 

  Xperia Z3 Tablet Compact

  Xperia Z4 Tablet 

  Xperia X

  Xperia XA

   PCM44.1kHz 16bit