ID bài viết : 00168562 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

PCM is displayed on TA-ZH1ES even though the Xperia is plays back contents with DSD signals. (Copy of Answer 168560)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

PCM hiển thị trên TA-ZH1ES ngay cả khi điện thoại Xperia phát lại nội dung với tín hiệu DSD.

Xperia chuyển tín hiệu DSD sang tín hiệu PCM.
Các tín hiệu khác nhau sẽ được điện thoại Xperia chuyển theo như bảng dưới đây:

 Tên Xperia

 TA-ZH1ES Hiển thị

Xperia A2

 PCM48kHz 16bit

Xperia Z2

    PCM192kHz 24bit   

Xperia Z3

Xperia Z4

Xperia Z5

Xperia Z2 Tablet 

Xperia Z3 Tablet Compact

Xperia Z4 Tablet 

Xperia X

Xperia XA

 PCM44.1kHz 16bit