ID bài viết : 00166553 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Không thể ẩn phụ đề khi phát lại video trên ứng dụng PlayStation Video.

Không thể ẩn phụ đề khi phát lại video trên ứng dụng PlayStation Video.

    Bạn không thể ẩn phụ đề khi nút Subtitle không hiển thị trên màn hình điều khiển khi phát lại video.
    Nếu nút Subtitle hiển thị, bạn có thể ẩn phụ đề bằng cách chọn off (tắt) sau khi chọn on (bật) để hiển thị phụ đề.