ID bài viết : 00160417 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Nội dung mẫu trong ứng dụng Music hoặc ứng dụng Album không được hiển thị.

Nội dung mẫu trong ứng dụng Music hoặc ứng dụng Album không được hiển thị.

  Nếu không có nội dung mẫu được hiển thị, thực hiện các bước sau đây sau đó kiểm tra các ứng dụng Music hoặc ứng dụng Album lần nữa.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Apps trong mục TV.
  4. Chọn System app hoặc Running apps.
  5. Chọn Demo Mode.
  6. Chọn Clear data.
  7. Chọn OK.
  8. Bấm nút nguồn trên remote để tắt nguồn.
  9. Rút phích cắm và cắm dây điện TV.
  10. Bấm nút nguồn trên điều khiển để bật nguồn lên.