ID bài viết : 00160434 / Sửa lần cuối : 17/04/2018

Tôi có thể bó tất cả các loại cáp với nhau trong giá đỡ dây cáp của chân đế TV không?

Tôi có thể bó tất cả các loại cáp với nhau trong giá đỡ dây cáp của chân đế TV không?

    Bạn có thể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tùy thuộc vào kích thước của các loại cáp của bạn, không phải tất cả các loại cáp có thể phù hợp với những giá đỡ khi đi kèm.

    Sơ đồ dưới đây là một hình ảnh cho thấy giá đỡ dây cáp khi sử dụng.

    Image

    Lưu ý: Bảng điều chỉnh kích cỡ ảnh hưởng là 32, 40 và 48 inch.