ID bài viết : 00160435 / Sửa lần cuối : 25/06/2018

Lỗi khi truy cập hoặc cập nhật nội dung Internet.

  Hãy thử quy trình xử lý cho từng mã lỗi.


  Mã lỗi Lỗi: 1002 hiển thị

  Tivi chưa được kết nối mạng.

  1. Hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng bằng cách làm theo các bước sau đây:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set up (Thiết lập).
   5. Chọn Network (Mạng).
   6. Chọn Network set-up (Thiết lập mạng).
   7. Chọn Set up network connection (Thiết lập kết nối mạng).
    • Đối với kết nối không dây:
     Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kiểm tra cài đặt kết nối mạng.
    • Đối với kết nối có dây:
    1. Chọn Expert (Chuyên gia).
    2. Chọn Wired Set-up (Thiết lập mạng có dây).
    3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kiểm tra cài đặt kết nối mạng.

  2. Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy cập nhật BRAVIA TV lên phần mềm hệ thống mới nhất rồi kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.
   Để biết cách cập nhật, hãy làm theo những bước sau.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
   4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
   5. Chọn USB hoặc Network (Mạng).
   6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Mã lỗi Lỗi: 1106 hiển thị

  Những mã lỗi này hiển thị trong những trường hợp sau.

  • Khi cố gắng xem video từ Internet trên Tivi.
  • Nội dung Internet được chọn hoặc Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) được thực hiện.
  1. Trước tiên, hãy kiểm tra trạng thái kết nối trong Network Set-up (Thiết lập mạng).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn Mạng (Network).
   6. Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).
   7. Chọn View Network setting and status (Xem cài đặt và trạng thái kết nối mạng).
   8. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).
   9. Chọn Yes (Có).
    Nếu có bất kỳ kết quả chấn đoán nào là Failed (Không đạt), hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng.

  2. Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều OK, hãy cập nhật BRAVIA TV lên phần mềm hệ thống mới nhất, rồi kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.
   Để biết cách cập nhật, hãy làm theo những bước sau.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
   4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
   5. Chọn USB hoặc Network (Mạng).
   6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Lỗi: 1107, 2123, 3218, 5010 hoặc 7003 xuất hiện trong khi thiết lập mạng hoặc khi thử truy cập nội dung Internet trên Tivi.

  Những mã lỗi này hiển thị trong những trường hợp sau.

  • Kết nối internet bị ngắt hoặc không ổn định.
  • Tốc độ đường truyền mạng bị giảm (đặc biệt khi kết nối với mạng WLAN không dây)

   LƯU Ý: Kể cả trong các trường hợp khác, những mã lỗi này có thể hiển thị do các nguyên nhân tạm thời như đường truyền giao nhau, v.v. Đôi khi, sự cố được khắc phục sau một khoảng thời gian mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong trường hợp này, đôi khi không thể xác định được nguyên nhân.

   Để biết chi tiết về quy trình xử lý, hãy tham khảo phần sau.
   Lỗi: 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 xuất hiện trong khi thiết lập mạng hoặc khi cố gắng truy cập nội dung Internet.


  Lỗi 2200 xuất hiện trên Tivi khi cố gắng truy cập kết nối mạng.


  Lỗi này hiển thị khi bạn không thể kết nối internet hoặc đường truyền Internet không ổn định.
  Lỗi này có thể hiển thị trong một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn như Tôi không thấy các dịch vụ video internet, trong khi xem các dịch vụ video internet, nó đột ngột biến mất, v.v.

  Để biết chi tiết về quy trình xử lý, hãy tham khảo phần sau.
  Lỗi: 2200 xuất hiện trên Tivi khi cố gắng truy cập kết nối mạng.


  Mã lỗi Lỗi: 4012 hiển thị

  Có thể thiết bị này bị hỏng. Có thể cần phải sửa chữa sản phẩm.


  Mã lỗi Lỗi: 5010 hiển thị

  Lỗi xuất hiện khi xử lý Internet của chương trình.
  Hãy thử làm như sau.

  1. Kiểm tra kết nối trong Network Set-up (Thiết lập kết nối).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn Network (Mạng).
   6. Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).
   7. Chọn View Network setting and status (Xem cài đặt và trạng thái kết nối mạng).
   8. Chọn Kiểm tra kết nối (Check Connection).
   9. Chọn Có (Yes).
  2. Nếu có bất kỳ kết quả chẩn đoán nào là Failed (Không đạt), hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng.
  3. Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều là OK (Đạt), hãy tiến hành xác nhận theo trình tự sau.
   1. Cập nhật BRAVIA TV lên phiên bản hệ thống mới nhất.
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
    4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
    5. Chọn USB hoặc Network (Mạng).
    6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
   2. Thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Cài đặt (Settings).
    3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
    4. Chọn Set-up (Thiết lập).
    5. Chọn Network (Mạng).
    6. Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).
    7. Chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
   3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử tiến hành Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc).
    1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
    4. Chọn Factory Settings (Cài đặt gốc).
    5. Chọn Yes (Có).

  LƯU Ý:

  • Nếu lỗi xuất hiện sau khi tiến hành khôi phục cài đặt, có thể có sự cố kết nối mạng.
  • Có thể khắc phục được sự cố sau một lúc. Hãy thử Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) một lần nữa sau một lát.

  Mã lỗi Lỗi: 1 đến 30 hoặc 50 đến 200 hoặc 300 hiển thị

  Đây là sự cố truyền tín hiệu với đích kết nối (phía máy chủ).
  Trong trường hợp nguyên nhân là tạm thời, có thể khắc phục sự cố sau một lát.
  Trước tiên, hãy thử truy cập sau một lúc.
  Nếu sự cố không được khắc phục, hãy cập nhật BRAVIA TV lên phần mềm hệ thống mới nhất. 

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
  5. Chọn USB hoặc Network (Mạng).
  6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.