ID bài viết : 00160431 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Hướng dẫn truy cập Image Data Converter Guide.

Hướng dẫn truy cập Image Data Converter Guide.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để truy cập Image Data Converter Guide, làm theo các bước dưới đây:

Đối với Windows Vista và Windows 7:

 1. Nhấp vào Start.
 2. Chọn All Programs.
 3. Chọn Image Data Converter.
 4. Chọn Help.
 5. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

Đối với Windows 8 và 8.1:

 1. Nhấp vào Start.
 2. Chọn Image Data Converter.
 3. Chọn Help.
 4. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

Đối với Windows 10:

 1. Nhấp vào Start.
 2. Chọn All apps.
 3. Chọn thư mục Image Data Converter.
 4. Chọn ứng dụng Image Data Converter.
 5. Chọn Help.
 6. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

Đối với Mac OS X:

 1. Đi đến Finder.
 2. Chọn Applications.
 3. Chọn Image Data Converter.
 4. Chọn Image Data Converter.
 5. Chọn Help.
 6. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

LƯU Ý: Để biết chi tiết về hoạt động, bạn cũng có thể tham khảo trang web hỗ trợ Image Data Converter.