ID bài viết : 00160431 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Hướng dẫn truy cập Image Data Converter Guide.

Hướng dẫn truy cập Image Data Converter Guide.

  Để truy cập Image Data Converter Guide, làm theo các bước dưới đây:

  Đối với Windows Vista và Windows 7:

  1. Nhấp vào Start.
  2. Chọn All Programs.
  3. Chọn Image Data Converter.
  4. Chọn Help.
  5. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

  Đối với Windows 8 và 8.1:

  1. Nhấp vào Start.
  2. Chọn Image Data Converter.
  3. Chọn Help.
  4. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

  Đối với Windows 10:

  1. Nhấp vào Start.
  2. Chọn All apps.
  3. Chọn thư mục Image Data Converter.
  4. Chọn ứng dụng Image Data Converter.
  5. Chọn Help.
  6. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

  Đối với Mac OS X:

  1. Đi đến Finder.
  2. Chọn Applications.
  3. Chọn Image Data Converter.
  4. Chọn Image Data Converter.
  5. Chọn Help.
  6. Chọn Image Data Converter Guide/Help.

  LƯU Ý: Để biết chi tiết về hoạt động, bạn cũng có thể tham khảo trang web hỗ trợ Image Data Converter.