ID bài viết : 00205438 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Các cài đặt của điều khiển chuẩn RS232C là gì?

    Cài đặt này chỉ dành cho nhà sản xuất, hãy chuyển cài đặt thành Off (Tắt) khi sử dụng thông thường.