ID bài viết : 00152889 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Phải làm gì khi xuất hiện "Error: XX/YY videos are not recordable. Continue copying? (Lỗi:XX/YY video không thể ghi được. Bạn có tiếp tục sao chép không?)".

    Phải làm gì khi "Error: XX/YY videos are not recordable. Continue copying? (Lỗi:XX/YY video không thể ghi được. Bạn có tiếp tục sao chép không?)" xuất hiện. 
    Video Độ phân giải cao (HD) được ghi ở chế độ REC với tốc độ bit trên 18Mbps, chẳng hạn như trong chế độ FX HD trên một máy quay HD, có thể không được ghi lại. Ghi các video như từ video sang đĩa DVD không tuân theo các định dạng AVCHD. Chọn Yes để ghi lại video khác so với các video ở điều kiện nêu trên.

    Lưu ý: XX/YY đại diện cho số video không ghi được/tổng số lượng video.