ID bài viết : 00152890 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Tại sao cổng HDMI chỉ xuất tín hiệu video 480p/576p?

Tại sao cổng HDMI chỉ xuất tín hiệu video 480p/576p?

    Bạn đã thực hiện Easy Set UP chưa? Nếu chưa thực hiện, xin vui lòng thực hiện nó. Khi bạn thưởng thức hình ảnh HD, vui lòng thiết lập sang Output Video Format Component Video/HDMI và chọn độ phân giải 720p hoặc cao hơn.