ID bài viết : 00152938 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Hướng dẫn khắc phục khi âm thanh không khớp với hình ảnh trên màn hình TV (A/V Sync).

Hướng dẫn khắc phục khi âm thanh không khớp với hình ảnh trên màn hình TV (A/V Sync).

  Nếu âm thanh không khớp với hình ảnh trên màn hình TV (A/V Sync).

  1. Khi âm thanh trễ hơn hình ảnh:
   Điều chỉnh A/V SYNC sang 0 ms để có kết quả tốt nhất.

  2. Khi âm thanh sớm hơn hình ảnh:
   Bạn có thể điều chỉnh A/V SYNC từ 0 ms đến 300 ms trong gia số 25 ms.


   Lưu ý: Vui lòng tham khảo Adjusting the delay between the picture and sound (Điều chỉnh độ trễ giữa hình ảnh và âm thanh) trong sách hướng dẫn sử dụng để biết các phương pháp thiết lập của A/V SYNC.