ID bài viết : 00151118 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Lỗi: Thông tin không được hiển thị/ Server không hoạt động được hiển thị khi chọn một hình ảnh thu nhỏ trong CAST & CREW.

    Lỗi: Thông tin không được hiển thị/ Server không hoạt động được hiển thị khi chọn một hình ảnh thu nhỏ trong CAST & CREW.

    Thông báo lỗi Information cannot be displayed/Server unavailable - Thông tin không được hiển thị/ Server không hoạt động sẽ xuất hiện sau khi tìm kiếm thông tin nội dung với dịch vụ Gracenote từ Information of Video trong ứng dụng Video. Hiện tại dịch vụ này không hỗ trợ và không có thông tin có sẵn nếu tính năng được thêm vào.