ID bài viết : 00147378 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tivi hiển thị nội dung YouTube đã được xem trên một thiết bị khác.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng ở cuối bài viết này trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu tài khoản Google mà bạn sử dụng cho một thiết bị khác cũng được đăng ký với Tivi của bạn, thông tin sau sẽ được chia sẻ với Tivi của bạn.

  • Lịch sử xem/video được đề xuất trên YouTube
  • Google Play Movies & TV, Google Play Music và các thư viện Của tôi khác (mục mua, v.v.)

  Chỉ có thể đăng ký một tài khoản Google với Tivi. Vì vậy, nếu bạn không muốn hiển thị thông tin này trên Tivi, hãy tạo và đăng ký một tài khoản Google mới, dành riêng cho Tivi của bạn.
  https://accounts.google.com/SignUp

  Để thay đổi tài khoản Google, hãy xóa thông tin đăng ký cho tài khoản Google hiện thời của bạn, sau đó thêm tài khoản khác.
  Cách xóa và thay đổi tài khoản Google.