ID bài viết : 00147371 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Cách xóa và thay đổi tài khoản Google.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng ở cuối bài viết này trước khi bắt đầu các bước này.

  Chỉ có thể đăng ký một tài khoản Google với Tivi.
  Để đăng ký tài khoản khác, hãy xóa thông tin đăng ký cho tài khoản hiện thời, rồi thêm tài khoản khác.

  1. Xóa thông tin đăng ký cho tài khoản hiện thời của bạn.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Google trong danh mục Personal (Cá nhân).
   4. Chọn Remove account (Xóa tài khoản).
   5. Chọn OK.

  2. Đăng ký tài khoản Google khác.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Add account (Thêm tài khoản) trong danh mục Personal (Cá nhân).
   4. Chọn SIGN IN (ĐĂNG NHẬP).