ID bài viết : 00156580 / Sửa lần cuối : 16/10/2017

Có thể xóa chỉ một thiết lập của thông tin ghép nối không?

Có thể xóa chỉ một thiết lập của thông tin ghép nối không?

    Không, hệ thống không hỗ trợ xóa chỉ một phần thông tin ghép nối. Để xóa thông tin ghép nối, hệ thống phải được thiết lập về cấu hình xuất xưởng.

    LƯU Ý:

    • Nếu thông tin ghép nối với một thiết bị ghép được xóa, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị, trừ khi bạn thực hiện ghép nối lại.
    • Nếu hệ thống được thiết lập lại về cấu hình xuất xưởng, tất cả các thiết lập người dùng được cấu hình thêm vào để ghép nối thông tin, chẳng hạn như các đài phát thanh cài đặt trước, hẹn giờ, và cài đặt đồng hồ sẽ bị xóa.
    • Các hoạt động để thiết lập lại về cấu hình xuất xưởng khác nhau tùy theo hệ thống mà bạn đang sử dụng. Để biết chi tiết về phương thức hoạt động, hãy tham khảo hướng dẫn kèm theo sản phẩm.