ID bài viết : 00152939 / Sửa lần cuối : 08/08/2019

Biểu tượng lỗi phát lại xuất hiện khi thử xem một số tập tin ảnh BMP.

Biểu tượng lỗi phát lại xuất hiện khi thử xem một số tập tin ảnh BMP.

    Đầu đĩa Blu-ray Disc chỉ hỗ trợ các tập tin BMP với các đặc điểm sau đây:

    1. Tập tin không phải là một tập tin nén.
    2. Bit depth (độ sâu bit của tập tin là 1, 4, 8, 24 hoặc 32 bit.
    3. Độ phân giải tập tin BMP nhỏ hơn hoặc bằng với 1920x1080.

    Vui lòng xác nhận rằng tập tin BMP của bạn tuân thủ tất cả các thông số kỹ thuật trên.