ID bài viết : 00153025 / Sửa lần cuối : 08/08/2019

Bluetooth không tự động kết nối.

Bluetooth không tự động kết nối.

  Xác nhận các thiết lập như sau.

  • Chế độ Bluetooth có được thiết lập không?
   1. Chọn Setup.
   2. Chọn Bluetooth Settings.
   3. Chọn Bluetooth Mode.
  • Thiết bị Bluetooth có được đăng ký với đầu đĩa không?
   1. Chọn Setup.
   2. Chọn Bluetooth Settings.
   3. Kiểm tra các nội dung của Danh sách thiết bị (Device List).