ID bài viết : 00167305 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Khi sử dụng nhận diện giọng nói với SongPal, màn hình trở thành màu đen trong khoảng thời gian dài.

    Khi sử dụng nhận diện giọng nói với SongPal, màn hình trở thành màu đen trong khoảng thời gian dài.
    Nếu dịch vụ Enhanced Google được chọn dưới thiết lập nhận diện giọng nói của điện thoại thông minh Android, chuyển sang Basic Google recognition.