ID bài viết : 00156123 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Ghép nối Bluetooth bằng NFC không hoạt động.

Ghép nối Bluetooth bằng NFC không hoạt động.

    Kiểm tra xem chức năng các tín hiệu Bluetooth/NFC của thiết bị chính và các thiết bị kết nối đã được bật, và xác nhận rằng thiết bị kết nối của bạn có hỗ trợ NFC.