ID bài viết : 00156123 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Ghép nối Bluetooth bằng NFC không hoạt động.

Ghép nối Bluetooth bằng NFC không hoạt động.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra xem chức năng các tín hiệu Bluetooth/NFC của thiết bị chính và các thiết bị kết nối đã được bật, và xác nhận rằng thiết bị kết nối của bạn có hỗ trợ NFC.