ID bài viết : 00167440 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Nếu tôi truy cập vào màn hình danh sách nội dung trong khi đang phát lại nhạc, việc phát lại bị ngừng.

    Nếu tôi truy cập vào màn hình danh sách nội dung trong khi đang phát lại nhạc, việc phát lại bị ngừng. 
    Nếu các tập tin nhạc chứa các loại tập tin AAC và WAV, phát lại sẽ ngừng trên màn hình danh sách nội dung.