ID bài viết : 00138887 / Sửa lần cuối : 12/11/2018

Cách kết nối Android TV™ với mạng bằng kết nối không dây.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG:

 • Nếu đang sử dụng hub không dây, bộ định tuyến hoặc thiết bị điều hợp game, bạn phải chọn Wired Setup (Thiết lập mạng có dây) thay vì chọn Wireless Setup (Thiết lập mạng không dây).
 • Khi sử dụng tính năng mạng, bạn có thể kết nối Tivi với Internet. Quy trình thiết lập khác nhau tùy theo loại mạng và bộ định tuyến LAN. Trước khi thiết lập kết nối Internet, hãy nhớ thiết lập bộ định tuyến WLAN.

Để kết nối với Internet, ngoài BRAVIA TV, bạn cần phải có các thiết bị như hub, bộ định tuyến, v.v. Ngoài ra, những thiết bị này khác nhau tùy theo môi trường kết nối Internet.

minh họa kết nối không dây

[A] Bộ định tuyến WLAN
[B] BRAVIA TV

Hãy làm theo các bước sau.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn  Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
 4. Chọn Network setup (Thiết lập mạng).
 5. Chọn Easy (Dễ).
 6. Chọn Wi-Fi.
 7. Chọn phương pháp kết nối.
  • Khi kết nối theo cách thủ công sau khi chọn mạng từ danh sách các mạng không dây đã dò tìm
   Chọn Connect by scan list (Kết nối bằng danh sách dò tìm).
  • Khi kết nối tự động bằng nút WPS trên bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập)
   ChọnConnect by WPS button (Kết nối bằng nút WPS).
 8. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

LƯU Ý:

 • Để sử dụng bảo mật WEP với bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập), hãy chọn Connect by scan list (Kết nối bằng danh sách dò tìm).
 • Nếu bạn không biết SSID (tên mạng không dây) và mã bảo mật (mã WEP hoặc WPA) của bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập).
 • Khi chọn Connect by scan list (Kết nối bằng danh sách dò tìm), màn hình Enter the password... (Nhập mật khẩu...) sẽ xuất hiện sau khi bạn chọn mạng từ danh sách dò tìm. Nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa trong khi khung văn bản được chọn để kích hoạt bàn phím ảo. Sau đó, nhập mã bảo mật cho mạng của bạn rồi nhấn NEXT/ENTER (TIẾP THEO/ENTER) hoặc FINISH (KẾT THÚC) để tiếp tục.
 • Nhấn nút mũi tên lên trên bàn phím ảo để chuyển sang chữ hoa. Nhấn một lần nữa để quay về chữ thường.
 • Đối với khóa bảo mật, có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Hãy nhập đúng khóa bảo mật.
  Ví dụ về một số lỗi:
  • I (chữ i hoa), l (chữ L thường) và 1 (số một)
  • 0 (số không) và O (chữ o hoa)
  • d (chữ D thường) và b (chữ B thường)
  • 9 (số chín) và q (chữ Q thường)
 • Trong hầu hết các môi trường kết nối mạng gia đình, IP Address Setting (Cài đặt địa chỉ IP) là Auto (Tự động), Proxy Setting (Cài đặt proxy) là No (Không). Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nếu bạn không biết chắc chắn kết nối Proxy đã được thiết lập hay chưa.
 • Nếu không thể kết nối Tivi với Internet, hãy kiểm tra như sau:
  Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet.
   

*Google và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.