ID bài viết : 00139632 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho Phần mềm ứng dụng.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho Phần mềm ứng dụng.

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo với tất cả các máy tính.

  Chú thích:
  : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Phần mềm ứng dụng

  Phiên bản

   Phân loại sản phẩm áp dụng

  OS X v10.11
  (El Capitan)
  Ghi chú
  PlayMemories Home 3.1.00 or later Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Music Video Recorder
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars
  Photo Printers
  GPS Unit

  Image Data Converter 4.2.04 Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  - *1
  Remote Camera Control 3.6.00 or later Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam Movie Creator 3.1.00  or later Action Cam
  MVR studio 1.0.01 Music Video Recorder - *1
  Wireless Auto Import 1.3 Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  -

  *1 Chúng tôi sẽ hỗ trợ Mac OS X v10.11 bởi bản cập nhật sắp tới.