ID bài viết : 00155314 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Sản phẩm này hỗ trợ AOA (Android open accessory) không?

Sản phẩm này hỗ trợ AOA (Android open accessory) không?

    Không, sản phẩm này không hỗ trợ AOA.