ID bài viết : 00155314 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Sản phẩm này hỗ trợ AOA (Android open accessory) không?

Sản phẩm này hỗ trợ AOA (Android open accessory) không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không, sản phẩm này không hỗ trợ AOA.