ID bài viết : 00155317 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Danh sách bài hát không được hiển thị trên SongPal.

Danh sách bài hát không được hiển thị trên SongPal.

    Khi Shuffle Device được bật, để ngẫu nhiên từng bài hát được lựa chọn, danh sách không được hiển thị.

    QUAN TRỌNG: Khi kết nối với một chiếc iPhone / iPod, danh sách bài hát không được hiển thị trên SongPal.