ID bài viết : 00132775 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

TV không thể tìm thấy máy chủ Windows 10 DLNA.

    Làm cách nào để nội dung của máy chủ Windows 10 DLNA có thể hiển thị? 

    Để phát lại nội dung của máy chủ Windows 10 DLNA, hãy sử dụng Windows Media Player.

    1. Trên máy tính của bạn, chọn TV với Windows Media Player.
    2. Chuyển các nội dung từ Windows Media Player sang TV.