ID bài viết : 00151629 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Tôi không thể lưu hình ảnh và video được chia sẻ từ các trình duyệt Chrome bằng cách sử dụng ứng dụng Photo Sharing Plus.

Tôi không thể lưu hình ảnh và video được chia sẻ từ các trình duyệt Chrome bằng cách sử dụng ứng dụng Photo Sharing Plus.

    Nếu thiết lập Merge tabs and apps trong ứng dụng Chrome được bật, hình ảnh đã được chia sẻ không thể tải về được.
    Trên thiết bị di động, thực hiện các bước dưới đây để cho phép tải xuống.

    1. Trong cài đặt của ứng dụng Chrome, thay đổi Merge tabs and apps sang OFF.
    2. Đóng ứng dụng Chrome hoàn toàn, và sau đó khởi động lại nó.