ID bài viết : 00132712 / Sửa lần cuối : 12/09/2016

Hướng dẫn kết nối TV BRAVIA.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này