ID bài viết : 00132729 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Kính 3D tại rạp chiếu phim có thể sử dung với TV BRAVIA 3D không?

    Sử dụng kính 3D tại rạp chiếu phim với TV BRAVIA 3D.
    Vui lòng sử dụng kính 3D Active (TDG-BT400A hoặc TDG-BT500A) đối với dòng sản phẩm 3D BRAVIA HG/TE, và kính 3D Passive (TDG-500P) cho dòng sản phẩm 3D BRAVIA MD/FSM/FSL.