ID bài viết : 00132742 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Định dạng 3D hỗ trợ cho việc phát lại USB/DLNA qua mạng là gì?

Định dạng 3D hỗ trợ cho việc phát lại USB/DLNA qua mạng.

  Chú thích:
  O : Tương thích
  X : Không tương thích


  Tín hiệu Video  TV năm 2012
  1080p24 FP 1920x1080p 24Hz FP X
  1080p30 FP 1920x1080p 30Hz FP X
  1080i50 FP 1920x1080i 50Hz FP X
  1080i60 FP 1920x1080i 60Hz FP X
  720p24 FP 1280x720p 24Hz FP X
  720p30 FP 1280x720p 30Hz FP X
  720p50 FP 1280x720p 50Hz FP X
  720p60 FP 1280x720p 60Hz FP X
  1080p24 SBS 1920x1080p 24Hz SBS O
  1080p30 SBS 1920x1080p 30Hz SBS O
  1080p50 SBS 1920x1080p 50Hz SBS X
  1080p60 SBS 1920x1080p 60Hz SBS X
  1080i50 SBS 1920x1080i 50Hz SBS O
  1080i60 SBS 1920x1080i 60Hz SBS O
  720p24 SBS 1280x720p 24Hz SBS O
  720p30 SBS 1280x720p 30Hz SBS O
  720p50 SBS 1280x720p 50Hz SBS O
  720p60 SBS 1280x720p 60Hz SBS O
  1080p24 T&B 1920x1080p 24Hz T&B O
  1080p30 T&B 1920x1080p 30Hz T&B O
  1080p50 T&B 1920x1080p 50Hz T&B X
  1080p60 T&B 1920x1080p 60Hz T&B X
  1080i50 T&B 1920x1080i 50Hz T&B O
  1080i60 T&B 1920x1080i 60Hz T&B O
  720p24 T&B 1280x720p 24Hz T&B O
  720p30 T&B 1280x720p 30Hz T&B O
  720p50 T&B 1280x720p 50Hz T&B O
  720p60 T&B 1280x720p 60Hz T&B O
  480p30 SBS 854x480p 30Hz SBS O
  360p30 SBS 640x360p 30Hz SBS O
  270p30 SBS 480x270p 30Hz SBS O