ID bài viết : 00135050 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn thiết lập mã PIN trong quá trình thiết lập ban đầu.

thiết lập mã PIN trong quá trình thiết lập ban đầu.

    Để thiết lập mã PIN, sử dụng các nút trên điều khiển để nhập bốn chữ số(từ 0-9).

    Lưu ý:
    Sự kết hợp của 0000 không được chấp nhận như là một mã PIN hợp lệ.