ID bài viết : 00135051 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Kính 3D thụ động nào tương thích với SimulView?

Kính 3D tương thích với SimulView.

    TDG-SV5P tương thích với SimulView. Bạn không thể sử dụng TDG-500P. TDG-SV5P bao gồm 2 kính, một dùng cho Player-1 và cái còn lại dùng cho Player-2.

    Lưu ý: Kính 3D của nhà sản xuất khác không được hỗ trợ với BRAVIA.