ID bài viết : 00135149 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Tính năng Fast Zapping là gì?

Về tính năng Fast Zapping.

    Bạn có thể dễ dàng tìm hoặc điều chỉnh một chương trình mong muốn trong danh sách chương trình (hoặc Danh sách Yêu thích) bằng nút CH +/-.

    Để kích hoạt tính năng này:
    HomeSettings → Preference → Fast ZappingOn.