ID bài viết : 00135172 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Tại sao thông báo 'The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?' xuất hiện?

Thông báo 'The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?' xuất hiện.

    Thông báo xuất hiện khi tập tin cơ sở dữ liệu bị hỏng. Bằng cách chạm vào YES,  cơ sở dữ liệu hình ảnh mới có thể được tạo để sử dụng máy quay như bình thường.

     

    * Nếu điều này xảy ra.

    • Bằng cách chọn thông tin mà bạn muốn sửa chữa từ REPAIR IMG.DB F. dưới mục MANAGE MEDIA từ menu của máy quay, bạn có thể đăng ký các phim STD đã ghi trước đây và ảnh tĩnh vào các tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh lần nữa để xử lý với máy quay.
    • Vì đối với phim HD, dữ liệu đã ghi trước đó không thể xử lý với máy quay phim ngay cả sau khi tạo các tập tin cơ sở dữ liệu mới. Tuy nhiên, tập tin hình ảnh không bị hư hỏng, và có thể được chuyển vào máy tính bằng Picture Motion Browser đi kèm.