ID bài viết : 00156311 / Sửa lần cuối : 31/08/2016

Bao nhiêu thiết bị có thể được kết nối với tính năng Wi-Fi Direct và Phản chiếu màn hình?

Số thiết bị có thể được kết nối với tính năng Wi-Fi Direct và Phản chiếu màn hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể kết nối lên đến 8 thiết bị.

Lưu ý: Chất lượng video có thể bị suy giảm do sự can thiệp môi trường.