ID bài viết : 00140707 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Không thể truy cập hoặc xem hình ảnh từ dịch vụ PlayMemories Online.

Không thể truy cập hoặc xem hình ảnh từ dịch vụ PlayMemories Online.

  đã được chúng tôi thông báo rằng các ứng dụng PlayMemories Online hoặc các ứng dụng Album trên TV có thể không cho phép bạn đăng nhập hoặc có thể không hiển thị tất cả các hình ảnh thu nhỏ bởi vì các điều khoản của dịch vụ phải được chấp nhận.

  Nếu sử dụng TV với ứng dụng PlayMemories Online và ứng dụng hiển thị một thông báo hướng dẫn bạn đến trang web PlayMemories, hãy làm theo các bước sau:

  1. Sử dụng máy tính, truy cập trang http://playmemoriesonline.com.
  2. Đăng nhập tài khoản PlayMemories của bạn
  3. Chọn thông báo Agree to the Terms of Services

  Nếu sử dụng TV Android và hình ảnh bị thu nhỏ hoặc bị thiếu các biểu tượng khi sử dụng các ứng dụng Album:
  CHÚ Ý: Hãy chắc chắn rằng TV   bản cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất  trước khi làm theo các bước sau.

  1. Nhấn nút HOME
  2. Chọn Apps.
  3. Chọn Album.
  4. Khi ứng dụng Album mở ra, nhấn nút Action Menu
  5. Chọn Settings.
  6. Chọn Disconnect from PlayMemories.
  7. Đăng nhập trở lại bằng cách sử dụng tài khoản PlayMemories Online và chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ.