ID bài viết : 00140697 / Sửa lần cuối : 26/07/2016

Tiêu chuẩn nào để quyết định nội dung hiển thị ở phía trên cùng màn hình Home của TV Android?

    Tiêu chuẩn nào để quyết định nội dung hiển thị ở phía trên cùng màn hình Home của TV Android?

    Trên TV Android, nội dung được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình Home dựa trên lịch sử xem.