ID bài viết : 00156594 / Sửa lần cuối : 16/10/2017

Tính năng Motion Gesture không hoạt động.

Tính năng Motion Gesture không hoạt động.

    Thực hiện các chuyển động trượt 5 cm ra khỏi bề mặt của thiết bị.
    Tính năng Motion Gesture sẽ không hoạt động nếu bạn thực hiện các chuyển động trượt từ hơn 5 cm trở đi.
    Không đặt bất kỳ vật liệu nào trên đầu của thiết bị.