ID bài viết : 00140690 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Tại sao ngôn ngữ của các kết quả tìm kiếm giống nhau trong mục DISCOVER, ngay cả hệ thống ngôn ngữ của TV đã được thay đổi?

  Tại sao ngôn ngữ của các kết quả tìm kiếm giống nhau trong mục DISCOVER, ngay cả hệ thống ngôn ngữ của TV đã được thay đổi?

  Kết quả tìm kiếm được hiển thị dựa vào từ khoá đăng kí. Tuy nhiên, hệ thống ngôn ngữ không phản ánh trong các kết quả tìm kiếm.

  Hãy chỉnh sửa các từ khóa đăng ký để chọn ngôn ngữ mong muốn của bạn

  1. Nhấn nút DISCOVER
  2. Chọn Let set the keyword!.
  3. Chọn từ mong muốn.
  4. Chọn Edit keyword.