ID bài viết : 00130118 / Sửa lần cuối : 16/09/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho thiết bị lưu trữ USB.

  Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện dưới đây:

  Môi trường hoạt động:
  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  USM-M
  USM-QX
  USM-R
  USM-U
  USM-SA1
  USM-X
  USM-SA2
  USM-SA3