ID bài viết : 00124883 / Sửa lần cuối : 28/07/2015

Bộ thu AV bị tắt khi đang cập nhật.

Bộ thu AV bị tắt khi đang cập nhật.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bật nguồn Bộ thu AV,  và sau đó cố gắng cập nhật lại lần nữa.