ID bài viết : 00148360 / Sửa lần cuối : 12/06/2016

Kích thước của một tập tin hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị USB giảm khi xoay hình ảnh bằng ứng dụng Album của TV Android.

Kích thước của một tập tin hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị USB giảm khi xoay hình ảnh bằng ứng dụng Album của TV Android.

    Là một phần của các hoạt động bình thường, xoay một hình ảnh đã lưu trên thiết bị USB với ứng dụng Album của TV Android có thể làm giảm kích thước tập tin hình ảnh nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng hay độ phân giải của hình ảnh.