ID bài viết : 00146107 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn thay đổi các nút quick action trong Action Center.

Hướng dẫn thay đổi các nút quick action trong Action Center.

  Action Center bao gồm các liên kết hành động nhanh mới, có thể đưa bạn đến các ứng dụng mà bạn sử dụng nhiều nhất và cho phép bạn thay đổi các thiết lập ngay lập tức.

  Khi bạn nhấp vào biểu tượng Action Center, hàng bốn nút quick action xuất hiện ở dưới cùng của Action Center là những hành động nhanh mà bạn có thể cấu hình chúng, nếu muốn.

  LƯU Ý: Một vài quick action bị ẩn cho đến khi bạn nhấp vào Expand. Những quick actions này không thể được cấu hình hoặc thay đổi.

  Thực hiện theo các bước sau để thay đổi chức năng của một hoặc nhiều trong số bốn nút quick action cấu hình.

  1. Nhấp vào nút Start Start, và trong Start menu, nhấp vào Settings.

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I cũng sẽ dẫ bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong cửa sổ Settings, nhấp vào System. System
  3. Trong cửa sổ System, cột bên trái, nhấp vào Notifications & actions.
  4. Trong màn hình Notifications & actions, dưới Quick actions, nhấp vào nút mà bạn muốn thay đổi. Quick actions 

   LƯU Ý: Các nút quick action xuất hiện theo thứ tự trong màn hình Notifications & actions như trong Action Center, vì vậy nếu bạn muốn thay đổi các nút quick action thứ ba trong Action Center, nhấn vào nút thứ ba.

  5. Từ menu, nhấp vào để chọn hành động mà bạn muốn gán cho các nút 

   LƯU Ý:

   • Có một số hành động được xác định trước từ đó để lựa chọn.
   • Không thể có hai nút có những hành động tương tự.
   • Tất cả các hành động mà không được gán cho bốn nút quick action sẽ được gán ngẫu nhiên vào các nút ẩn còn lại trong Action Center, có thể được xem bằng cách sử dụng nút Expand.