ID bài viết : 00147622 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Màn hình của TV Android chuyển sang màu đen trong khi Tweets được hiển thị.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Màn hình của TV Android chuyển sang màu đen trong khi Tweets được hiển thị.

Màn hình của TV Android sẽ chuyển sang màu đen nếu chương trình TV bạn đang xem đang nằm trong Parental Lock hoặc chương trình yêu cầu thanh toán hoặc phí để xem.