ID bài viết : 00148841 / Sửa lần cuối : 26/04/2018

Tôi có thể thay đổi tốc độ mà Tweets hiển thị được không?

Tôi có thể thay đổi tốc độ mà Tweets hiển thị được không?

    Bạn không thể thay đổi tốc độ mà Tweets được hiển thị.