ID bài viết : 00148826 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Tôi có thể thực hiện cuộc gọi video call hoặc voice call trong khi Tweets đang hiển thị không?

Tôi có thể thực hiện cuộc gọi video call hoặc voice call trong khi Tweets đang hiển thị không?

    Bạn không thể. Social Tweet chỉ hỗ trợ hiển thị Tweets.