ID bài viết : 00147610 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

FINDER/MONITOR (KHUNG NGẮM/MÀN HÌNH) được đặt thành Auto (Tự động), màn hình vẫn không chuyển sang kính ngắm khi nhìn vào.

    Nhìn vào kính ngắm từ phía trước để giúp màn hình chuyển đổi.

    LƯU Ý: Khi kính ngắm bật lên và màn hình mở, chẳng hạn như để chụp góc thấp, và FINDER/MONITOR (KHUNG NGẮM/MÀN HÌNH) được đặt thành Auto (Tự động), hình ảnh chỉ được hiển thị trên màn hình.

    Nếu màn hình hiển thị không chuyển đổi đúng ở chế độ Auto (Tự động), bạn có thể khóa màn hình hiển thị ở chế độ kính ngắm bằng cách áp dụng các cài đặt sau:

    • Nếu bạn đặt FINDER/MONITOR (KHUNG NGẮM/MÀN HÌNH) trong Custom Settings (Cài đặt tùy chỉnh) thành Viewfinder (Kính ngắm), kính ngắm sẽ luôn được bật khi kính ngắm bật lên.

    Ngoài ra, nếu bạn đặt Function for VF close (Chức năng để đóng VF) trong Setup (Thiết lập) thành Not Power OFF (Không TẮT nguồn), chế độ hiển thị sẽ chuyển sang màn hình trong khi camera vẫn bật khi bạn đặt kính ngắm, và chế độ hiển thị sẽ chuyển thành kính ngắm khi bạn bật lên.