ID bài viết : 00148824 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Hướng dẫn lưu các ảnh đang được hiển thị bằng Photo Sharing Plus sang thiết bị iOS.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn lưu các ảnh đang được hiển thị bằng Photo Sharing Plus sang thiết bị iOS.

Thực hiện trên thiết bị iOS như sau để lưu ảnh.

  1. Nhấn và giữ ảnh đang hiển thị bằng Photo Sharing Plus.
  2. Chọn Save Image.