ID bài viết : 00143453 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Không thể tìm kiếm một vài nội dung của TV Android từ màn hình Home khi TV không kết nối với Internet.

Không thể tìm kiếm một vài nội dung của TV Android từ màn hình Home khi TV không kết nối với Internet.

  Kết nối Internet là cần thiết để tìm kiếm các mục sau từ màn hình Home của TV Android:

  • YouTube
  • Google Play 
  • Live Channels  
  • TV Programs
  • TV Programs (Set-top box)
  • Contents on a USB/Home network

  CHÚ Ý: Một số mục có thể tìm kiếm phụ thuộc vào việc chúng có được thêm vào bằng cách cập nhật phần mềm không.